Algemene voorwaarden BYE

Op de verkoop van onze producten via de BYE webshop zijn algemene voorwaarden van toepassing. Die voorwaarden zijn bedoeld om de rechten verplichtingen van ons als verkoper en u als koper zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk vast te leggen.

1 – Betekenis van woorden in deze algemene voorwaarden

In de hierna volgende tekst van de algemene voorwaarden hebben de volgende woorden een vaste betekenis:

 • BYE: met deze naam duiden wij onszelf aan. BYE is de onderneming die deze website beheert daarop producten ter verkoop aanbiedt. BYE V.O.F., wij zijn gevestigd te Amsterdam aan het IJsbaanpad 70c;
 • Koper: de consument die met BYE een koopovereenkomst aangaat met betrekking tot een of meer van de producten die BYE in de BYE webshop aanbiedt;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BYE en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

2 – Toepassing van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BYE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BYE en koper.
 2. BYE zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking stellen op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal BYE zonder vertraging langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BYE is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. BYE treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data van Koper naar Bye en zorgt voor een veilige webomgeving. BYE neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij elektronische betaling door Koper aan BYE.
 4. BYE is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. BYE zal uiterlijk bij levering van het product schriftelijk, of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van BYE waar de koper met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, en de wijze van betaling en  aflevering;
  • het modelformulier voor herroeping.

4 – Herroepingsrecht

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BYE mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. BYE mag, mits BYE de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

5 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die afwijkt van de het normale hanteren en inspecteren als bedoeld in lid 1.
 3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien BYE heeft verzuimd de koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan BYE.
 2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan BYE. Dit hoeft niet als BYE heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BYE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als BYE niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als BYE aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

7 – Verplichtingen van BYE bij herroeping

 1. BYE stuurt na ontvangst van van de melding van herroeping door de koper onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. BYE vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door BYE in rekening gebracht voor het geretourneerde product binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper aan BYE de herroeping meldt. Tenzij BYE aanbiedt het product zelf af te halen, mag BYE met terugbetalen wachten tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. BYE gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

8 – Levering

 1. BYE alle in redelijkheid te verwachten zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan BYE kenbaar heeft gemaakt.
 3. BYE zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal BYE het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BYE tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan BYE bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. BYE zal de koper als voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Wanneer bij de acceptatie van een bestelling vooruitbetaling door BYE is bedongen, kan de koper geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BYE te melden.
 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door BYE is gewezen op de te late betaling en BYE de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BYE gerechtigd de door BYE gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

10 – Garantie en bijzondere garantieregeling urnen

 1. BYE staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Indien het door de koper bestelde en door BYE geleverde product is dat bestemd is voor de bewaring van (een deel van) de stoffelijk resten van overledenen na crematie in de vorm van een as container (hierna: urn) is BYE uitsluitend aansprakelijk voor (fabricage) gebreken in de urnen gedurende een periode van 24 maanden na de datum het sluiten van de koopovereenkomst en uitsluiten indien en voorzover de koper de navolgende voorwaarden is nagekomen:
  • de koper betracht bij de uiterste en gepaste voorzichtigheid, omzichtigheid en zorgvuldigheid bij alle vormen van gebruik van de urn, waaronder het vullen, sluiten, plaatsen en bewaren;
  • de koper neemt te allen tijde alle redelijke en gepaste maatregelen ten einde te bewerkstelligen dat de integriteit van de urn permanent gewaarborgd blijft; in het bijzonder zal de koper alle passende maatregelen nemen teneinde te voorkomen dat op de urn invloeden inwerken die de integriteit van de urn onmiddellijk of op termijn kunnen aantasten, waaronder de invloed van warmte, vocht, koude, temperatuurschommelingen, zonlicht, trillingen, schokken en stof;
  • de koper maakt van de urn allen het regulier gebruik waarvoor de urn bestemd is, zijnde het daarin plaatsen van de inhoud waarvoor de urn is bestemd en het vervolgens op vaste plaats en stabiele ondergrond bewaren van de urn met inhoud;
  • de koper neemt redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde te voorkomen dat enig deel van de inhoud van de urn verloren gaat of op enigerlei wijze aangetast wordt in geval van breuk, lekkage of ander aantasting van die integriteit van de urn.
 1. De in lid 3 bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade bestaande in de kosten van reparatie of vervanging van de urn die is ontstaan door het eventuele gebrek en omvat niet schade van welke aard dan ook, waaronder eventuele immateriële schade, ontstaan als gevolg van het gebrek ontstane aantasting van de integriteit van de urn en de inhoud.

11 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de BYE.
 2. Bij BYE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BYEbinnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De koper dient BYE in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

12 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen BYE en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Bijlage

Europees Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

V.O.F. BYE

AMSTERDAM

info@BYE.NL

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(*)